Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Flugtskydningsbanen Søgård:

Generalforsamlingen afholdes d. 21. marts 2024 kl. 19:00 i Flugtskydningsbanen Søgårds klubhus.

Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne (jf. nedenstående).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling (formanden).

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til (kassereren)

4. Indkommende forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

7. Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg er: 

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

På valg er: 

9. Eventuelt.