Vedtægter for Flugtskydningsbanen Søgård

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Flugtskydningsbanen Søgård

1.2 Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

2.0 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og medlem af Dansk Flugtskydningsforbund under Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund og er hermed underlagt disses love og bestemmelser.

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, §2.

3.2 Foreningens formål er desuden, at dyrke flugtskydning som idræt og konkurrence skydning.

3.3 Foreningen kan af politimesteren i Sydjyllands politikreds bemyndiges til at underskrive våbenlegitimationer. Våbenlegitimationer gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos den lokale politimyndighed.

3.4 Foreningen skal orientere politi eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad alternativt under foreningsmeddelelser på Jægerforbundets hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse (evt. pr. mail) til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

9. Eventuelt

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når Mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivel- se af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel. 9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens- eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskab

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Gennemgang af årsregnskab

13.1 De to revisorer, der vælges blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår årsregnskabet og anfører eventuelle bemærkninger på dette.

13.2 Revisorerne kan udføre uanmeldt beholdningseftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under Danmarks Jægerforbund, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellem- rum, vedtage at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af Danmarks Jægerforbund i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under Danmarks Jægerforbund i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2020, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen Søgård, den 2020

Dirigent

Godkendt af Danmarks Jægerforbund

Den

Direktør