Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FLUGTSKYDNINGSBANEN SØGÅRD

 

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Flugtskydningsbanen Søgård

1.2 Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

2.0 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og medlem af Dansk Flugtskydningsforbund under

      Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund og er hermed underlagt disses love og bestemmelser.

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i

      tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks

      Jægerforbund, §2.

3.2 Foreningens formål er desuden, at dyrke flugtskydning som idræt og konkurrence skydning.

3.3 Foreningen kan af politimesteren i Sydjyllands politikreds bemyndiges til at underskrive

      våbenlegitimationer. Våbenlegitimationer gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter

      godkendelse af medlemmet hos den lokale politimyndighed.

3.4 Foreningen skal orientere politi eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem,

      hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et

      våben.

4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen

      fastsatte regler.

 5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til

      skade for foreningen.

5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og

      seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om

      forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på

      dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal

ske i Jægerforbundets medlemsblad alternativt under foreningsmeddelelser på Jægerforbundets

hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse (evt. pr. mail) til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.0 Valg af dirigent

2.0 Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.0 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.0 Indkomne forslag.

5.0 Fastlæggelse af kontingent

7.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.0 Valg af suppleanter.

9.0 Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når

      Mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager

      der ønskes behandlet.

      Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær

      generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivel-

      se af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer

      begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse

      vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende

      medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5) medlemmer af

        bestyrelsen begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens-

         eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i

         forening med andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskab

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner

         dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigts-

         mæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer

vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under Danmarks Jægerforbund,

således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på

          hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellem-

          rum, vedtage at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af Danmarks

         Jægerforbund i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under Danmarks Jægerforbund i foreningens

         område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat

         fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende den til

         naturbevarende formål.

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014, træder i kraft, når de

         er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

        

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen

Søgård, den 19. marts 2014