Du er her. #1 - Foreningswebsite > Skydebanen > Ordensregler for færden på banen

Sikkerheds og ordensregler pr. 1. januar 2013

på Flugtskydningsbanen Søgård.

 1. Alle geværer, ladte som tomme, skal behandles med største forsigtighed og respekt og skal være i forsvarlig stand, uden slør i lås og skæfte.

 2. Der må IKKE skydes med rem på geværet.

 3. Der SKAL bæres briller ved passage af afskærmning ved Skeet- og Jagtbane, ved passage af spidsduestand samt overalt ved Trap- og Sportingbaner.

 4. Der må kun skydes med STÅLHALG`S patroner, max haglstørrelse nr. 7 = 2,5mm og max 28 gram hagl, DER MÅ IKKE ANVENDESHJEMMELADEDE PATRONER. Banens skydeudvalg kan og skal foretage kontrol af ovenstående.

 5. Skydning og sigteøvelser er kun tilladt på standpladserne eller anviste pladser.

 6. Geværerne bæres åbne og uden patroner, fra standplads til standplads.

 7. Geværer, der ønskes frastillet, må ikke anbringes andre steder end i de opstillede geværstativer.

 8. Det er ikke tilladt at lægge patroner i geværet før skytten står på standpladsen med front mod skudretningen. Magasingeværer må kun lades med to patroner.

 9. Efter endt skydning aflades geværet, og standpladsen forlades med åbentog tomt gevær, de tomme patron-hylstre smides i affaldsspandene, hvilket også gælder for halvautomatvåben.

 10. Geværløbene må aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.

 11. Spidsduer skal skydes, inden de passerer en lodret linie over skytten og aldrig ved drejning af kroppen og skud skråt bagud.

 12. Det er ikke tilladt at røre andres geværer uden tilladelse.

 13. Skytterne skal være på deres standpladser, og være klar til at skyde, når det er deres tur.

 14. Skytterne har pligt til at kende skydereglerne.

 15. Skydningen skal foregå i ro og orden, uden forstyrrelse fra eventuelle tilskuere.

 16. Som hovedregel påbegyndes skydningen på jagtbanen på bagduer, derefter venstreduer, spidsduer og højreduer.

 17. Skytter skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn eller bæretilladelse, ellers må der kun skydes i følgeskab med en jagttegnslærer eller en DJ eller DFF godkendt flugtskydningsinstruktør.

 18. Den ansvarlige skydeleders anvisninger og ordrer skal ubetinget efterkommes af alle på skydebanen.

 19. Skytter, der ikke overholder skydereglerne eller de for skydebanen gældende ”Sikkerheds og ordensregler” , kan straffes med en advarsel og i grovere tilfælde med bortvisning fra skydepladsen.

Regler for færden på Flugtskydningsbanen Søgårds baner pr. 1. januar 2014

Generelt

Et skyttehold er en gruppe bestående af højst 6 skytter, som skyder sammen og derved optager en standplads eller en bane. Et undervisningshold er en gruppe af skytter, som benytter en standplads eller en bane til instruktionsformål. Grupper med flere end 6 skytter betragtes som  undervisningshold.

 Jagtbanen

Såfremt der er ventende skyttehold ved en standplads, må ingen skytter på det hold, som optager standpladsen, skyde til mere end 10 duer. Et undervisningshold skal vige for ventende skyttehold, men har dog ret til at afvikle instruktion med op til to skytter mellem hvert skyttehold. Hvis der er ventende skyttehold, må der ved instruktion/undervisning højst skydes til 6 duer pr. skytte. Det er instruktørens ansvar, at undervisningsholdet overholder sin vigepligt.

Sportingbane

Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet. Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Rækkefølgende af hold afgøres efter ”holdlisten” som forefindes i teknikhuset ved sportingbanen. Skytter noterer sig på holdlisten. En skytte må kun stå på ét ventende hold ad gangen. Skydeform og program bestemmes af det skydende hold, som dog henstilles til at søge flertalsafgørelse. Banens skydeudvalg kan til enhver tid fastlægge skydeform og program.

Trapbane

Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet. Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold op, der viges for.

Skeetbane

Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet. Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold op, der viges for.

Bagduebane (undervisningsbane)

Banen er forbeholdt undervisning og må kun benyttes ifølge med eller efter aftale med en på banen tilhørende instruktør. Hvis skytten/den underviste skytte ønsker at skyde andre ”jagtduer”, SKAL skytten starte sin runde på jagtbanens bagduebane.